Hala sportowa w Zabłudowie

Cennik opłat za korzystanie z hali sportowej w Zabłudowie

 


Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Zabłudowie.


§ 1. Administratorem  hali sportowej, zwanej dalej halą, jest Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WYKORZYSTANIA HALI


§ 2.  1.  Hala czynna jest w trakcie roku szkolnego (t.j. od września do czerwca) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 22.00, natomiast w okresie wakacyjnym oraz w soboty i niedziele po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
2.  W godzinach od 8.00 do 16.00 hala nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie.
3.  Od godziny 16 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych wynajmuje się halę na zajęcia sportowo- rekreacyjne dla:
a)  klubów, sekcji sportowych pod nadzorem instruktora lub trenera,
b)  dzieci i młodzieży wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
c)  grup zorganizowanych, organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy i innych, wskazanych wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług hali sportowej.
4.  Co rocznie we wrześniu ustalany jest harmonogram zajęć, w którym zostaje zagwarantowany czas dla poszczególnych sekcji sportowych działających w klubach sportowych na terenie Gminy Zabłudów.
5.  Każda zorganizowana grupa ubiegająca się o wynajem musi ustalić termin i warunki korzystania z hali z Dyrektorem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie lub z osobą upoważnioną przez dyrektora szkoły.II. ZADANIA OPIEKUNA


§ 3. 1.   Przebywanie na hali i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela, trenera, instruktora lub opiekuna.
2.  Osoba prowadząca zajęcia odpowiada za zdrowie swoich podopiecznych oraz mienie i sprzęt na obiekcie sportowym.
3.  Za stan urządzeń hali odpowiada prowadzący zajęcia (sprawdza ich stan przed i po zajęciach, ewentualne usterki zgłasza obsłudze).
4.  Wszystkie urządzenia na hali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób bezpieczny , z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.
5.  Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy po zakończonych zajęciach zostawić w oznaczonych miejscach.
6.  Za dyscyplinę w czasie zajęć, porządek po ich zakończeniu oraz uszkodzenia sprzętu i mienia sportowego odpowiada opiekun grupy.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI§ 4.  1.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z hali i właściwą eksploatację obiektu w czasie zajęć sportowych, zawodów sportowych, turniejów, imprez i uroczystości na hali sportowej ponosi osoba odpowiedzialna za grupę lub organizator.
2.  Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż., zapisów niniejszego regulaminu oraz zaleceń obsługi hali sportowej.
3.  W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom.
4.  Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub organizator zajęć.
5.  Korzystający z hali sportowej przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych, pozostawiając swoje rzeczy w należytym porządku.
6.  Wejście do szatni odbywa się w obecności opiekuna grupy, który na czas trwania zajęć zamyka szatnię, a po skończonych zajęciach przekazuje szatnie i klucze obsłudze.
7.  Każdy zespół korzystający z hali, szatni, zaplecza zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
8.  Korzystanie z prysznica i ogrzewania jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
9.  Wejście na halę jest dozwolone w  stroju sportowym i czystym obuwiu sportowym.
10.  Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu sportowego zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
11.  Na teren hali sportowej nie można wnosić alkoholu ani być pod jego wpływem. Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury osobistej.
12.  Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
13.  Osoby najmujące mogą korzystać ze sprzętu sportowego zamontowanego na stałe.
14.  Bez zezwolenia opiekunów hali sportowej zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego poza jej teren.

IV. ZASADY PŁATNOŚCI DLA WYNAJMUJĄCYCH


§ 5.  1. Hala udostępniana jest nieodpłatnie na uroczystości gminne i szkolne.
2.  Z hali sportowej korzystają nie odpłatnie uczniowie szkół z terenu całej Gminy  w ramach ustalonego harmonogramu w godzinach od 8.00 do 16.00, realizując programowe i statutowe założenia w zakresie wychowania fizycznego.
3.  Ponadto po w/w godzinach z hali mogą korzystać nieodpłatnie kluby sportowe działające na terenie Gminy Zabłudów oraz inne grupy niewymienione w niniejszym regulaminie za zgodą Burmistrza Zabłudowa, na pisemny, uzasadniony wniosek.
4. W pozostałych przypadkach hala może być udostępniona odpłatnie.
5.  Opłaty za korzystanie z hali pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym zarządzeniem Burmistrza Zabłudowa.
6.  Wynajmu hali na warunkach określonych w cenniku, o którym mowa w ust. 5 dokonuje administrator lub osoba przez niego upoważniona.
7.  Stałe rezerwacje hali mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
8.  Najmujący może jednorazowo odwołać rezerwację hali sportowej, o czym informuje z odpowiednim wyprzedzeniem. Za odwołanie rezerwacji nie pobiera się odpłatności

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


§ 6.  1.  Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są: nauczyciele, instruktorzy oraz wszyscy korzystający z hali.
2. Organizacje pozaszkolne, kluby sportowe oraz wszyscy użytkownicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z hali sportowej.
3.  W sprawach skarg i zażaleń należy zwracać się do dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie.


środa, 24 lipca 2024

imieniny: Kingi, Krystyny

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 317

Powrót na początek strony