Stowarzyszenia rejestrowane na terenie gminy Zabłudów

 1. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "BArWa"
Prezes - Danuta Maria Bagińska
Rafałówka 63 
16-060 Zabłudów
Misja:
 1. Rozwój obszarów wiejskich,
 2. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 3. Aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 4. Likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 5. Wspieranie przedsiębiorczości,
 6. Integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 7. Zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 8. Tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 9. Wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 10. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów,
 11. Niesienie pomocy osobom, które zostały pokrzywdzone w wypadkach drogowych z nie własnej winy,
 12. Podejmowanie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie demoralizacji,
 13. Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof, 14. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności podejmowaniu działań na rzecz osób z problemem alkoholowym, a także i ich rodzin.

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Folwarki
Prezes - Iwona Monika Młodzianowska
Folwarki Małe 40
16-060 Zabłudów
Misja
1) rozwój obszarów wiejskich,
2) zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa wsi,
3) aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych, zwłaszcza kobiet i młodzieży z terenów wiejskich, edukacja ludności wiejskiej,
4) likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży,
5) prowadzenie wszechstronnej działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynku, w szczególności wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, szerokiego grona osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
6) wspieranie przedsiębiorczości, w tym popularyzowanie i wspieranie tradycyjnych i ekologicznych metod gospodarowania, tradycyjnych rzemiosł,
7) integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
8) zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
9) tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
10) wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
11) poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób niepełnosprawnych,
12) działanie na rzecz ochrony środowiska, infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej, w tym m.in.: tworzenie tras turystycznych i miejsc wypoczynku, telekomunikacja, drogi, modernizacja kwater, zagospodarowanie odpadów, ochrona cieków wodnych,
13) rozwój produktu lokalnego, propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności, ich promocja i dystrybucja,
14) podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej.

3. Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Panorama"
Prezes - Barbara Wasilewska
Mickiewicza 5
16-060 Zabłudów
 
 1. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej,
 2. Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 3. Tworzenie warunków do rozwoju różnym grupom dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb,
 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 5. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 6. Wspieranie i podejmowanie inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,
 7. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
 8. Ochrona i promocja zdrowia,
 9. Kształtowanie świadomości ekologicznej,
 10. Podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
 11. Integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej, wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych i kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo),
 12. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijanie zainteresowania kulturą fizyczną.
 13. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży,
 14. Rozwijanie idei wolontariatu, wśród młodzieży,
 15. Współpraca z mniejszościami narodowymi.

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowosady w Gminie Zabłudów
Prezes - Andrzej Babul
Nowosady 10
16-060 Zabłudów

5. Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej
Prezes - Magdalena Grycuk
Skrybicze 31A
16-060 Zabłudów
 
Misja
 1. Rozwój obszarów wiejskich,
 2. Identyfikacja, promocja oraz współpraca i wspieranie producentów produktów lokalnych,
 3. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 4. Aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 5. Likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 6. Wspieranie przedsiębiorczości,
 7. Integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 8. Zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 9. Tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 10. Wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 11. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów,
 12. Niesienie pomocy osobom które zostały pokrzywdzone w wypadkach drogowych z nie własnej winy,
 13. Prowadzi działania, integrujące dla osób z uzależnieniami, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu tych osób,
 14. Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof,
 15. Prowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałających patologiom społecznym.

6. Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego "Słoneczna Dolina"
Prezes -Halina Stepańczuk
G. Chodkiewicza 61
16-060 Zabłudów
 
Misja
Podstawowymi celami stowarzyszenia są:
 1. Zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych,
 2. Poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych,
 3. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 4. Integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów,
 5. Integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,
 6. Przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
 7. Ochrona środowiska i przyrody,
 8. Oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach,
 9. Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 10. Tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

7. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej
Prezes - Dagmara Urszula Sowa
Solniki 44
16-060 Zabłudów
Siedlisko kultury Solniki 44 to adres siedliska w gminie Zabłudów, które stało się niezależnym centrum kulturalnym. Osobowościami prawnymi, które reprezentują miejsce działań twórczych są Stowarzyszenie Promocji Artystycznej oraz Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia. Owe organizacje pozarządowe mają w swym dorobku wiele inicjatyw, związanych z tworzeniem warunków rozwoju sztuki niezależnej, propagowaniem i promocją dorobku artystycznego młodego pokolenia artystów (związanych głównie ze sztukami teatralnymi), wywodzących się z regionu podlaskiego. Reprezentowane przez Stowarzyszenie i Fundację teatry niezależne, Kompania Doomsday i Grupa Coincidentia, są rozpoznawalnymi markami na mapie kulturalnej Polski i Europy. Efekty ich działalności artystycznej są prezentowane i nagradzane na prestiżowych festiwalach teatralnych o zasięgu międzynarodowym. Trzon i założyciele Grupy Coincidentia, Dagmara Sowa i Paweł Chomczyk (zasiadający w zarządach obu w/w organizacji pozarządowych), są inicjatorami i inwestorami projektu Solniki 44. Ich założeniem jest stworzenie miejsca, które stanowiłoby przestrzeń do pracy nad nowymi produkcjami prowadzonego przez nich teatru, co wiązałoby się z zapraszaniem do siedliska wybitnych twórców z Polski i zagranicy. Ponadto celem pomysłodawców jest integrowanie środowisk lokalnych (artystów z Podlasia) w pracy nad tworzeniem na gruncie innych dyscyplin sztuki (plastyka, muzyka, taniec, etc.). Solniki 44 to także miejsce działań edukacyjnych o charakterze artystycznym. Planowane są różnego rodzaju warsztaty dla rozmaitych grup (dobieranych pod względem kryterium wieku, statutu społecznego, dostępności do dóbr kulturalnych itd.). Działania edukacyjne będą prowadzone zarówno przez artystów lokalnych jak i znanych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin sztuki z kraju i zagranicy. Odbiorcami efektów prac warsztatowych, teatralnych i wszelkich innych prowadzonych w siedlisku będą zarówno środowiska bezpośrednio zainteresowane sztuką, jak również pozyskiwana na drodze promocji poszczególnych zadań publiczność lokalna. e-mail: info.solniki44@gmail.com

8. Stowarzyszenie Aktywny Zabłudów
Prezes - Piotr Tomaszewski
Cerkiewna 2
16-060 Zabłudów
Celem działania stowarzyszenia jest rozwój miasta i gminy zabłudów, a także jej mieszkańców oraz członków stowarzyszenia, w takich kwestiach jak:
1.kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców ziemi zabłudowskiej oraz budowanie tożsamości mieszkańców z regionem,
2.integracja lokalnej społeczności,
3.rozwój kulturalny miasta i mieszkańców regionu,
4.zwiększenie świadomości historycznej o regionie wśród jej mieszkańców oraz osób spoza regionu, 5.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym sportów ekstremalnych,
6.promocja zdrowego trybu życia,
7.ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8.rozwój turystyki i promocja regionu poza jego granicami,
9.zachowanie kulturowego dziedzictwa regionu,
10.pomoc społeczna i działalność charytatywna,
11.poprawa sytuacji materialnej mieszkańców,
12.aktywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży a także osób dorosłych.

9. Stowarzyszenie miłośników psów i kotów "HAPPY"
Prezes - Jarosław Jacek Janowicz
Ochremowicze 9a
16-060 Zabłudów

10. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś Kuriany
Prezes - Mirosław Galicki
Kuriany 29
15-588 Białystok
 
Misja
 1. rozwój obszarów wiejskich,
 2. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 3. aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 4. likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 5. wspieranie przedsiębiorczości,
 6. integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 7. zaspokajanie zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej oraz szeroko rozumiana poprawa jakości życia,
 8. tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 9. wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 10. poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym: praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów,
 11. niesienie pomocy osobom, które zostały pokrzywdzone w wypadkach drogowych nie z własnej winy,
 12. podejmowanie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie demoralizacji,
 13. niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i innych katastrof,
 14. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności podejmowaniu działań na rzecz osób z problemem alkoholowym, a także i ich rodzinom.

11. Stowarzyszenie Protasy bez Skazy
Prezes - Maciej Garniewski
Protasy 60
16-060 Zabłudów

12. Stowarzyszenie Chrońmy Żurawie
Skrybicze 41
16-606 Białystok
Przedstawicielem Stowarzyszenia jest: Marek Ostaszewski.
 
Cele działania:
1) Podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
2) Podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz zachowania chronionych gatunków fauny i flory, ze szczególnym uwzględnieniem lęgowisk i miejsc występowania oraz przelotu żurawi (łac. Grus grus.)
Środki działania:
1) Współpraca z instytucjami administracji publicznej powołanymi do działania na rzecz ochrony środowiska.
2) Współdziałanie z organizacjami społecznymi z terenu całego Kraju, działającymi na rzecz ochrony środowiska.
3)  Podejmowanie działań informacyjnych oraz edukacyjnych w zakresie celów działania.
Podejmowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska, współpracę oraz monitorowanie działań organów administracji mających wpływ na środowisko i jego ochronę.

13.  Stowarzyszenie Miłośników Wsi Krynickie
Krynickie 37 A
16 -060 Zabłudów

Prezes Jabłońska Marzanna

Wiceprezes Zadykowicz Justyna

Skarbnik Kamieńska Barbara

Cele działania:

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturalnego i sportowego wsi Krynickie:

 1. inspirowanie na rzecz rozwoju kultury i edukacji,
 2.  kultura,
 3.  oświata,
 4.  sport,
 5. kultywowanie tradycji lokalnej,
 6. propagowanie metod i sposobów zdrowego stylu życia,
 7. ochrona środowiska naturalnego,
 8. dbałość o ochronę przyrody i krajobrazów,
 9. działanie na rzecz promocji gminy,
 10. współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, organami administracji samorządowej wszystkich szczebli w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia,
 11. prowadzenie różnego rodzaju działań mających na celu integrację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, osób niepełnosprawnych,
 12. promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność charytatywna,
 13. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej wsi,
 14. działalność w zakresie kultu religijnego,
 15. aktywizacja ludzi starszych,
 16. integracja międzypokoleniowa.
Powrót na początek strony