Inicjatywa lokalna

Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do przyspieszenia realizacji zadań oraz poprawy warunków życia. Z wnioskami o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej "wnioskami" mogą wystąpić mieszkańcy gminy Zabłudów bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 czerwca .2015 r.

Tryb  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach  inicjatywy lokalnej.

Postanowienia ogólne

 • 1. Inicjatywa lokalna jest jedną z form rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy Zabłudów, w ramach której jego mieszkańcy mogą wnioskować o realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 2. Podejmowanie inicjatyw lokalnych ma służyć realizacji przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz przyczyniać się do przyspieszenia realizacji zadań oraz poprawy warunków życia.
 • 3. 1. Z wnioskami o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zwane dalej "wnioskami" mogą wystąpić mieszkańcy gminy Zabłudów bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1118 Z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, na terenie której mają miejsce zamieszkania bądź mają siedzibę.
 1. Podmioty określone w ust. 1, zwane dalej "wnioskodawcami", mogą występować z inicjatywą realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w zakresie określonym w art. 19b ust. 1 ustawy.
 • 4. Terenem realizacji inicjatywy lokalnej jest Gmina Zabłudów.
 • 5. 1. Wkład własny Inicjatora w koszt realizacji inicjatywy lokalnej mogą stanowić:

1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,

2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej,

3) świadczenia rzeczowe, w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

 1. Za realizację obowiązków Inicjatora odpowiedzialny jest Inicjator.

Wkład Gminy Zabłudów w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

 • rzeczowy poprzez przekazanie rzeczy na czas trwania umowy niezbędnych do realizacji inicjatywy
   lokalnej,
 • organizacyjny poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowaniu dokumentacji oraz wsparcie
  informacyjne,
 • finansowy.

Za realizację obowiązków obciążających Gminę Zabłudów odpowiedzialny jest Burmistrz Zabłudowa.

Procedura inicjatywy lokalne

Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 1 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie,
ul. Rynek 8.

Wnioski można składać w każdym czasie, jednak nie później niż do 30 września danego roku.

Weryfikacja wniosków

Złożone wnioski rozpatrywane będą w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Zabłudów

Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów formalnych z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie wskazani przez Burmistrza Zabłudowa.

Burmistrz Zabłudowa może powołać zespoły do spraw oceny wniosków.

Oceny wniosków dokonuje się na podstawie szczegółowych kryteriów, które obejmują:

 • celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby gminy i jego mieszkańców (rezultaty),
 • wykonalność przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, zgodę na budowę lub potrzebne decyzje itp.),
 • planowany wkład własny finansowy inicjatorów,
 • planowany wkład rzeczowy,
 • planowany wkład pracy społecznej (wkład osobowy, kwalifikacje osób - realizatorów),
 • trwałość efektu realizacji projektu (pomysł na dalsze wykorzystanie i finansowe utrzymanie powstałej infrastruktury - trwałość projektu oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe, ale długofalowe, wykraczają poza okres trwania projektu)

Kryteria, o których mowa w §10 punktowane są w sposób następujący:

L. p.

Kryteria

Max. ilość punktów

1.

Celowość realizacji inicjatywy uwzględniająca potrzeby Gminy i jego mieszkańców (rezultaty)

10

2.

Wykonalność przedsięwzięcia (np. czy posiada kompletną dokumentację projektową, zgodę na budowę lub potrzebne decyzje itp.)

10

3.

Planowany wkład własny finansowy Inicjatorów

0 - 33%

34% - 66%

powyżej 66%

15

30

50

4.

Planowany wkład rzeczowy

10

5.

Planowany wkład pracy społecznej (wkład osobowy, kwalifikacje osób - realizatorów)

10

6.

Trwałość efektu realizacji projektu (pomysł na dalsze wykorzystanie i finansowe utrzymanie powstałej infrastruktury - trwałość projektu oznacza, że korzyści z jego realizacji nie są jednorazowe, ale długofalowe, wykraczają poza okres trwania projektu)

10

Realizacja lokalnych inicjatyw

 • 12. 1. Decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku w sprawie inicjatywy lokalnej podejmuje Burmistrz Zabłudowa, który dokonuje analizy możliwości zaangażowania środków Gminy w realizację inicjatywy lokalnej.
 1. W przypadku uwzględnienia wniosku, z wnioskodawcą zostanie zawarta umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym harmonogram prac i kosztorys.
 2. O podjętym rozstrzygnięciu wnioskodawca powiadamiany jest w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

środa, 24 lipca 2024

imieniny: Kingi, Krystyny

Powrót na początek strony