Ochotnicze Straże Pożarne

Misja

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej,
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska.

Wysokość ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach

Wysokość ekwiwalentu została określona w drodze uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie nr XXXV.283.2022.

Link do strony z uchwałą: https://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/rada-miejska-w-zabludowie/protokoy_z_sesji_/xxxvi-sesja-rady-miejskiej-w-zabludowie---31-maja-2022r.html

 Link do porozumienia w sprawie ustalenia terenu działania jednostek OSP typu „S' nie włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu białostockiego.

https://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/porozumienie.html

Powrót na początek strony