Wybory sołtysów i rad sołeckich

Od 24 maja do 28 czerwca 2024r we wszystkich sołectwach zostaną przeprowadzone wybory sołtysów oraz rad sołeckich a także wybory Zarządu Osiedla Miasta Zabłudowa

Herb Gminy Zabłudów. Czerwony jeleń skaczący na białym tle

Na wybory należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość!

Kto wybiera sołtysa i radę sołecką?

Zgodnie z zapisami statutów sołectw:

 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie.
 2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy, stosowanymi odpowiednio, w zakresie dotyczącym wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego (burmistrza i rady gminy).
 3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Organizacja wyborów zapewniająca tajność i bezpośredniość głosowania jest zadaniem Przewodniczącego zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie od 2 do 5 osób, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. 

Terminy wyborów organów sołectw

Terminarz  zamieszczono na stronie https://umzabludow.wrotapodlasia.pl/survey/register/list/id.3 

Kolejne wpisy są dodawane na bieżąco po ustaleniu  terminu.

Ogłoszenie o terminie  wyborów należy rozplakatować  co najmniej na 5 dni przed terminem.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Określenie stanu liczbowego Rady Sołeckiej,
 5. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na sołtysa,
 6. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków rady sołeckiej,
 7. Wystąpienia kandydatów,
 8. Głosowanie tajne
 • Udział w głosowaniu mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy sołectwa stale w nim zamieszkujący i wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy Zabłudów.
 1. Ogłoszenie wyników wyborów,
 2. Wnioski i postulaty mieszkańców,
 3. Zamknięcie zebrania.

Warunek prawomocności zebrania wiejskiego

Prawomocność zebrania wymaga udziału w nim, co najmniej 20% uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa.

W przypadku, gdy w zebraniu nie weźmie udziału wymagana ilość uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, odbędzie się ono w drugim terminie, tego samego dnia o piętnaście  minut później, po upływie pierwszego terminu zebrania wyborczego.

Zebranie w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę jego uczestników, o ile jednak ilość osób w nim uczestnicząca pozwoli na dokonanie wyborów organów, o których mowa wyżej.

Powrót na początek strony