Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników.

Herb Gminy Zabłudów. Czerwony jeleń skaczący na białym tle

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Burmistrza obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Zabłudów, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie celem okazania:

  1. zawartej umowyz przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
  2. dowodów potwierdzającychuiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie od października br. rozpoczną kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Zabłudów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Burmistrza Zabłudowa. 

Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie  https://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/nowy-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/ewidencja-udzielonych-i-cofnietych-zezwolen-na-prowadzenie-przez-przedsiebiorcow-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych.htm

 

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) , kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500 - 5000 zł.

 

Uwaga: 

  1. Każdy właściciel nieruchomości który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).
  2. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.
  3. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości.

 Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 85 718 81 00 wew. 29, pokój nr 105. 

 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych

Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany? 

Tak, kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków.

Czy jeśli mam faktury i dowody zapłaty czy to wystarczy do kontroli? 

Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, a także umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości. 

Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych?  

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.

Co mi grozi jeśli nie przedstawię dokumentów? 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500-5000zł .

Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?

Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stroniehttps://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/ , link: https://bip-umzabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/nowy-system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/ewidencja-udzielonych-i-cofnietych-zezwolen-na-prowadzenie-przez-przedsiebiorcow-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-lub-osadnikow-w-instalacjach-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-i-transportu-nieczystosci-cieklych.html

Z jakich przepisów wynika kontrola?

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umów i dowodów uiszczania opłat za usługi,

Mam więcej pytań- gdzie znajdę pomoc? 

Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 85 718 81 00 wew. 29, pokój nr 105.

 

sobota, 22 czerwca 2024

imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1899

Powrót na początek strony