Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizując swoje zadania, komisja współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

alt=""

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie:

 • zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

     a także:

 • inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw wobec uzależnień i przemocy,
 • przyjmowanie zgłoszeń (wzór wniosku/zgłoszenia do pobrania poniżej) o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. rozpad życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
 • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek i motywowania ich do leczenia,
 • kierowanie osób na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy,
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 Zasady działania

Pracą Komisji kieruje przewodniczący, który odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie działań.

Gminna Komisja pracuje na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

Kontakt:

 •  Przewodnicząca: Emilia Wierzbicka

tel.: 85 663 08 79

e-mail: e.wierzbicka@zabludow.pl

 • Sekretarz: Marta Herbreder

tel.: 85 663 08 79


Bezpłatna pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom:

Punkt Informacyjno-Edukacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin

ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 terapeuta uzależnień P. Marta Koronka

bezpłatne konsultacje indywidualne

ostatni piątek miesiąca: 15:00 – 18:00  w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie  ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie

lek. med. Elżbieta Pałasz – psychiatra NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Słonimska 15/1,

15-028 Białystok- konsultacje w Zabłudowie bezpłatne.

ostatni piątek miesiąca: 15:00-18:00 sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul.Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

Terminy konsultacji w roku 2024

Styczeń

26

lipiec

26

luty

23

sierpień

30

marzec

29

wrzesień

27

kwiecień

26

październik

25

maj

31

listopad

29

czerwiec

28

grudzień

27

 

Punkt Informacyjno-Edukacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin

ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 terapeuta uzależnień P. Marta Koronka

bezpłatne konsultacje indywidualne

ostatni piątek miesiąca: 15:00 – 18:00  w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie

lek. med. Elżbieta Pałasz – psychiatra NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok- konsultacje w Zabłudowie bezpłatne.

ostatni piątek miesiąca: 15:00-18:00 sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie ul.Rynek 8, 16-060 Zabłudów

 

Terminy konsultacji w roku 2024

Styczeń

26

lipiec

26

luty

23

sierpień

30

marzec

29

wrzesień

27

kwiecień

26

październik

25

maj

31

listopad

29

czerwiec

28

grudzień

27


Prawne podstawy działania Komisji:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (;
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – w zakresie prowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ;

 Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie:

 1. Uchwała nr XXXIX/362/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 09.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zabłudów,
 2. Uchwała XXXIX/361/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 09.2018 r. w spawie ustalenia zasad usytuowana na terenie gminy Zabłudów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 3. Uchwała nr XXXV/286/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 10.2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zabłudów na lata 2014-2022.

 Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa:

 1. Regulamin organizacyjny GKRPA w Zabłudowie;
 2. Nr VIII/384/2021 z dnia 10.2021 r. w sprawie powołania GKRPA w Zabłudowie;
 3. Nr VIII/16/2018 z dnia 12.2018 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zabłudów.

niedziela, 23 czerwca 2024

imieniny: Wandy, Zenona

Powrót na początek strony