Dofinansowanie na konserwację i renowację zabytków

Gmina Zabłudów planuje aplikować o bezzwrotne dofinansowanie na realizację zadań związanych z prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

rzadowy_program_odbudowy_zabytkow.png

0x0.png

Dofinansowanie z Programu jest udzielane na podstawie wniosku składanego do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości nie wyższej niż 98% wartości inwestycyjnej, a minimalny wkład własny to 2%.

Gmina ma prawo do złożenia maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie w następujących kategoriach.

  • do 150 000 zł,
  • do 500 000 zł,
  • do 3 500 000 zł

 Zabytkiem, godnie z art. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Termin złożenia wniosków 13.03.2023 r.

Miejsce złożenia wniosków: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

Wniosek może dotyczyć wyłącznie obiektów wpisanych do rejestru albo ewidencji zabytków w zakresie w jakim podlegają ochronie na podstawie wpisu do tego rejestru ewidencji. Zakres prac, jaki może być objęty dofinansowaniem są to nakłady konieczne wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pod warunkiem zachowania wszystkich procedur przewidzianych dla prac przy zabytku.

Dofinansowanie przyznane zostanie po otrzymaniu pozytywnej oceny złożonego wniosku na podstawie wstępnej promesy, która jest również podstawą do ogłoszenia postępowania zakupowego umożliwiającego składanie ofert na wykonanie prac przy zabytku jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych wykonawców. Uchwała o przyznaniu dotacji zostanie podjęta po udostępnieniu przez BGK wstępnej promesy.

Osoby, podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zapraszamy do złożenia propozycji wniosków zgodnie z załączonym wzorem.

 

 

Załączniki

środa, 24 lipca 2024

imieniny: Kingi, Krystyny

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 281

Powrót na początek strony