Informacja o realizacji projektu transgranicznego

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym.

Zgodnie z podpisaną w dniu 28.02.2019 r. umową partnerską pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże, Pagegiai municipality fire service oraz Gminą Zabłudów umową partnerską z przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 01.04.2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu transgranicznego  No: LT-PL-3R-255 pod nazwą: „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” – „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL”.

Celem Projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększenie transgranicznej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi Dobrzyniewa Duże, Pagegiai i Zabłudów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i bezpiecznego środowiska oraz dostępności usług publicznych wysokiej jakości w regionach poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków jak też podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń społeczności lokalnej. Zakupione zostaną 3 nowe samochody strażackie dla każdego z partnerów projektu oraz sprzęt i odzież ochronna dla strażaków OSP. Ponadto przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i spotkań strażaków wszystkich partnerów oraz mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym.

Początek projektu 01.04.2019, koniec 31.03.2021.

Wartość projektu ogółem: 863 716,60 EU, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego wynosi 734 159,09 EU.

Projekt realizowany jest przez 3 partnerów: Gminę Dobrzyniewo Duże, Straż Pożarną regionu Pagėgiai (Litwa) i Gminę Zabłudów

 

 

 

 

 

 


Interreg V-A Lithuania–Poland  Cooperation Programme 2014-2020, Project No LT-PL-3R-255 “Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment


 

In accordance with the partnership agreement signed on 28.02.2019 between the Municipality of Dobrzyniewo Duże, Pagegiai municipality fire service and the Municipality of Zabłudów we would like to inform you that on 01.04.2019 the implementation of the cross-border project No: LT-PL-3R-255 under the name: Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment" - "Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment" and cooperation to improve the safe environment of LT-PL".

The aim of the Project is to strengthen public administration and cooperation for the improvement of safety and increase cross-border cooperation between the fire and rescue services of Dobrzyniewa Duże, Pagegiai and Zabłudów in order to increase the level of safety and security of the environment and the availability of high quality public services in the regions by improving the qualifications of firefighters as well as raising awareness of threats to the local community. 3 new fire-fighting vehicles will be purchased for each of the project partners as well as equipment and protective clothing for TSO firefighters. In addition, a series of trainings and meetings of firefighters of all partners will be conducted and the residents.

The project will contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants by increasing the safety of people and property in the Polish and Lithuanian cross-border area.

Project start 01.04.2019, end 31.03.2021 .

Total value of the project: 863 716,60 EUR, of which 734 159,09   EUR from the European Regional Fund.

The project is implemented by 3 partners: Dobrzyniewo Duże municipality, Pagėgiai region fire brigade (Lithuania ) and Zabłudów municipality.

 

Translated with www.DeepL.com/Translator

 

 

 

 

 

 


Interreg V-A Lithuania–Poland  Cooperation Programme 2014-2020, Project No LT-PL-3R-255 “Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment

 

środa, 24 lipca 2024

imieniny: Kingi, Krystyny

Powrót na początek strony